Håndbok i rusbehandling

Hvordan kan vi forstå rusmiddelavhengighet? Hva kan være gode behandlingstilbud og -metoder for mennesker med moderate til alvorlige ruslidelser? Og hva kreves det av terapeuter og andre i feltet for å få til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Ny utgave av boken er nå i salg.

– Jeg har aldri møtt en med rusproblemer som jeg ikke skjønner at ruser seg.

Kari Lossius